İLETİŞİM

SOHRAM – CASRA

Kurtismail paşa 1. Sokak Tavsanlı Apt. 4/10-11    Ofis/Diyarbakır

Telefon : 00 90 412 224 44 77

E-mail :  sohramder@gmail.com